KSA – Jeddah

Address

MAFAHIM AL MADINA TRADING CO.
# 108, 1st Floor, Bagdadiya Plaza,
Bagdadiya, Madina Munawwara Road, Jeddah.
Landline: 012-6452495
Fax: 012-6455439
Email: clikonksa@gmail.com

Location Map

Menu